Livestream: Det årlige patent-, varemerke- og designrettskurset

Delta digitalt på vårt årlige oppdateringskurs i patent-, varemerke- og designrett. Her skal vi skal innom aktuelle temaer og endringer innen et spennende rettsfelt i stadig utvikling.

Meld meg på

Tid

2. nov.

Påmeldingsfrist: 1. nov.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Program /

Skriv ut
9:15 Gjør deg klar til livestream. Logg deg på Zoom ca. 10 minutter før start. Fra innslipp vil du se et «ventebilde» frem til kl. 09.30.
9:30 Velkommen ved kursleder Solvår Winnie Finnanger Advokat Solvår Winnie Finnanger,
Tandberg Innovation As, Oslo

9:35 Oppdatering av varemerke- og designretten

Advokat Camilla Vislie gir oss en god gjennomgang av rettsutviklingen innenfor varemerke- og designretten. I dette oppdateringsforedraget vil Camilla Vislie plukke ut de viktigste endringene på lovgivningssiden, og gjennomgå de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis.

Advokat Camilla Vislie,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, Oslo

10:20 Pause
10:35 Reglene om rettighetskollisjoner og adgang til særskilt pantsettelse av varemerke- og patentrettigheter

Foredraget vil omhandle hovedreglene om kreditorenes mulighet til å sikre kreditt gjennom særskilt panterett i patent- og varemerkerekerettigheter. Det skal også ses nærmere på noen grensetilfeller, herunder hvilke avtaleerverv som må registreres som et avtalepant for at de skal få rettsvern mot henholdsvis tvangskreditorer og avtaleerververe, og hvordan grensen for panteretten fastsettes der utnyttelse av den pantsatte patent- eller varemerkerett også forutsetter utnyttelse av andre immaterialrettigheter som ikke omfattes av panteavtalen.

Stipendiat Morten Smedal Nadheim,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

11:05 Endringer i varemerkeloven: høydepunkter

En kort oversikt over endringene i ny varemerkelov og en rask gjennomgang av de med mest praktisk betydning.

Advokat Thomas Hvammen Nicholson,
Protector IP AS, Oslo

11:35 Pause
11:50 Oppdatering av patentretten

Advokat Knut Sverre Skurdal Andresen gjennomgår rettsutviklingen av patentretten det siste året. Både endringer på lovgivningssiden og de viktigste sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis vil bli belyst.

Advokat Knut Sverre S Andresen,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

12:35 Pause til lunsj
13:20 Hvordan bruke den immaterielle verktøykassa?

De immaterielle rettighetene er verktøy til bruk for rådgivere innen området, men hvordan og når kan, bør og skal de etableres og håndheves? Foredraget har som mål å gi en kort oversikt over den immaterielle verktøykassa og belyse hvordan verktøyene bør benyttes, samt kommersielle og strategiske vurderinger som bør foretas ved all bruk av verktøykassa – den immaterielle rådgivningen og IP-strategi.

Advokat Martin Berggreen Rove,
Orkla ASA, Oslo

14:05 Hvordan tilpasse den juridiske prosessen i en digital industriell verden?

Foredraget vil fokusere på hvordan Cognite som en SaaS leverandør jobber opp mot de etablerte tradisjonelle industriselskapene,  hvordan Cognite Legal jobber med å få kundene med på å inngå standardiserte SaaS avtaler, samt hvordan man regulerer IP rettigheter og rett til å kommersialisere resultat som utvikles. Et annet tema som vil bli berørt er hvordan Cognite Legal bruker teknologi til å skalere og automatisere den juridiske prosessen.

Head of Legal Christine Tønsberg Nilsen,
Cognite AS

14:35 Pause
14:50 Kahoot-quiz

Det blir ikke noe årlig patent-, varemerke- og designrettskurs uten den faste quizzen til Advokat Martin Berggreen Rove. Bli med og test dine kunnskaper!

Advokat Martin Berggreen Rove,
Orkla ASA, Oslo

15:05 Oppnevnelse av sakkyndige i patentsaker

I patentsaker oppnevnes som regel sakkyndige meddommere. Innlegget vil omhandle oppnevnelsesprosessen, hvilken fagkyndighet meddommerne bør har, habilitetsvurderinger mv. Det drøftes også om ordningen med meddommere er egnet, bl.a. om den sikrer god nok kontradiksjon og om det er riktig at sakkyndige skal delta i avgjørelsen av saken.

Advokat Anne Marie Sejersted,
Wiersholm, Oslo

15:35 Pause
15:50 Oppdatering av etterlikningsvernet

En oversikt over rettsutviklingen av etterligningsvernet vil bli gitt av Advokat Sigrid Fløystad, som vil gjennomgå de viktigste endringene på lovgivningssiden og de aktuelle sakene fra norsk og internasjonal rettspraksis.

Advokat Sigrid Fløystad,
Advokatfirmaet GjessingReimers AS, Oslo

16:35 Kursslutt

Kontaktpersoner

Patent-, varemerke- og designrett

JUS tilbyr ett årlig kurs innen dette fagområdet. Kurset arrangeres i oktober/november hvert år. Oppdatering på rettsområdet står sentralt, men kurset belyser også andre viktige og aktuelle temaer. Dette er årets faglige og sosiale arena for deg som arbeider med patent-, varemerke- og designrett.
Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller epost jh@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget