Menneskerettigheter og barnevern

Kurset er særlig rettet inn mot advokater i både privat og offentlig sektor, mot dommere og fylkesnemndsledere og mot ansatte i barneverntjenesten og andre som arbeider med barnevernrettslige og menneskerettslige spørsmål.

Meld meg på

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 14. sep. 2020

Ajourført: 29. mai. 2020

Kursavgift

Medlemmer: 3 100 NOK ekskl. mva.

Andre: 3 700 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset gir deg nødvendig og oppdatert kunnskap om hvilke krav som stilles til barnevernstiltak etter barnevernlovens kapittel 4, i lys av kritikken fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol og Høyesteretts forståelse av EMDs vurderinger. Kurset er særlig rettet inn mot advokater i både privat og offentlig sektor, mot dommere og fylkesnemndsledere og mot ansatte i barneverntjenesten og andre som arbeider med barnevernrettslige og menneskerettslige spørsmål.

 

OBS: Dette er et område i stor utvikling. Siden kurset ble produsert i mai 2020, har det skjedd en del nytt på området. Kurset er derfor ikke helt oppdatert, selv om innholdet fremdeles er dekkende for gjeldende rett på området. Høyesterett har behandlet flere saker med ytterligere avklaring av forholdet til EMK artikkel 8, og det er kommet til flere avgjørelser mot Norge i EMD som klargjør rettstilstanden ytterligere også etter EMK. Det ventes flere avgjørelser fra både Høyesterett og EMD. Nærmere informasjon om rettsutviklingen fremgår av EMDs webside www.echr.coe.int og lovdata.no.

 

_____


PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream).  Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som arbeider med barnevernssaker eller menneskerettigheter.

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning/introduksjon til kurs EMK artikkel 8 og Barnevernmyndighetenes praksis: en statusrapport Advokat, Marius Emberland,
Regjeringsadvokaten

Leksjon 2: Kravene til beslutningsgrunnlag og begrunnelse etter EMK artikkel 8

 • Kursoversikt
 • Betydning av tema
 • Rammer for foredrag
Advokat, Henrik Vaaler,
Regjeringsadvokaten

Leksjon 3: De rettslige utgangspunktene

 • Utgangspunkt
 • Overordnede rettslige utgangspunkt
 • Forholdet til barnets beste
Leksjon 4: Kravene til beslutningsgrunnlag

 • Hva menes med beslutningsgrunnlag?
 • Noen utgangspunkt
 • Overordnede krav til beslutningsgrunnlag
 • Nærmere om sakkyndigbevis
 • Bevisverdien av forklaringer fra fosterforeldre
 • Bevisverdien av erfaringer fra samvær
 • Bevisverdien av barnets syn
Leksjon 5: Kravene til begrunnelse

 • Noen utgangspunkt
 • Overordnede krav til begrunnelse i alle barnevernssaker
 • Typisk relevante momenter som bør fremgå av begrunnelsen
 • Overordnede krav til begrunnelse i særlig barnevernssaker
 • Særlig om sårbarhet
 • Særlig om barn med minoritetsbakgrunn
Leksjon 6: Noen praktiske tips
Leksjon 7: Innledning, EMK-rettslige grunnlag for gjenforeningsmålet og aktuelle saker for EMD og Høyesterett Førsteamanuensis, Christian Børge Sørensen,
Universitetet i Stavanger

Leksjon 8: Det tradisjonelle fokus på barnets behov for ro og stabilitet
Leksjon 9: Gjenforeningsmålet/gjeldende retningslinjer og avsluttende kommentarer
Leksjon 10: Innledning og rettslige utgangspunkter for barnets beste

 • Barnekonvensjonen 
 • Grunnloven
 • EMK
 • Barnevernlov
 • Andre kilder

Endringer i utgangspunktene etter de senere tid avgjørelser?

Seniorrådgiver, Mathias Nordmoen,
Barneombudet

Leksjon 11: Nærmere om innholdet i barnets beste

 • Flere normative elementer
 • En konkret vurdering

Vurdering av barnets beste i den konkrete sak

 • Innledende betraktninger
 • Stegene i en vurdering
 • Momenter
 • Helhetsvurderingen
 • Avveiingen
 • Dokumentasjonen
 • Huskeregel
 • Sjekkliste

Om barnets beste i avgjørelsene fra HR

 • De konkrete vurderingene og avveiingene
 • De ulike tiltakene
 • Noen refleksjoner i lys av avgjørelsene

Endringer i lovverket?

Leksjon 12: Samtale med Vilde Adolfsen (LFB) - Case og drøfting Leder, Vilde Adolfsen,
Landsforeningen For Barnevernsbarn (LFB)

Seniorrådgiver, Mathias Nordmoen,
Barneombudet

Leksjon 13: Hva må dommere og fylkesnemndledere særlig være oppmerksomme på?

 • Kjernen
 • Oversikt
Lagdommer, Lisa Vogt-Lorentzen,
Borgarting lagmanssrett

Leksjon 14: Saksforberedelse

 • Generelt
 • Sakkyndig
 • Samtykkevurderingen 
 • Rettens kompetanse

 

Leksjon 15: Muntlig forhandling

 • Generelt
 • Bevisregler
Leksjon 16: Skriving av avgjørelse

 • Begrunnelse
 • Perspektiver – EMD og norske domstoler
 • Generelt
 • Tidligere feil
 • Diverse
Leksjon 17: Oppsummering
Leksjon 18: Innledning - Høyesteretts tilnærming Professor, Karl Harald Søvig,
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Leksjon 19: EMDs tilnærming
Leksjon 20: Hva gjør vi nå?
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på opptakstidspunkt 29. mai 2020.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Publisert: 14. sep. 2020

Ajourført: 29. mai. 2020

Menneskerettigheter

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs