Offentleglova

I tillegg til en ajourføring dykker vi også ned i temaer som er praktiske og viktige for alle som kommer i befatning med offentleglova.

Tid

20. sep.

Påmeldingsfrist: 23. aug.

Timer

5 juridiske timer

Fagområde

Sted

Nationaltheatret Konferansesenter KS Agenda, Haakon VII' gate 9, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 3 600 NOK

Andre: 4 250 NOK

Pris for abonnenter 1 500 NOK

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Offentleglova skal sikre alle rett til innsyn i saksdokumenter i forvaltningen. Samtidig skal loven ivareta behovet for intern diskusjon i arbeidsprosessene. Den skal også sikre fortrolighet for enkeltpersoner eller næringsvirksomheter som gir informasjon om seg og sitt til forvaltningen. Grensene for innsyn oppleves ofte som vanskelige å trekke.

God kunnskap om bestemmelsene i loven er sentralt for jurister og andre på svært mange nivåer i forvaltningen. På kurset får du en ajourføring av rettsutviklingen. Vi dykker også ned i temaer som er praktiske og viktige for alle som kommer i befatning med offentleglova.

Vi har oppdatert kurset med nye temaer siden i fjor.

Hvem passer kurset for?

Jurister som jobber i det offentlige

Program /

Skriv ut
8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Ajourføring og oppdatering

Gjennomgang av endringer i regelverk, rettspraksis og uttalelser fra Lovavdelingen og Sivilombudsmannen fra siste år. 

Sivilombudet Hanne Harlem,
Sivilombudet, Oslo

10:00 Pause
10:15 Hva er et organ, og hvem inngår i det?

Ved anvendelsen av unntaksreglene i offentleglova §§ 14-16 dukker det ofte opp spørsmål om hva som er ett og hva som er flere organer, samt hvilke personer som inngår i et organ. I dette foredraget ser vi nærmere på disse spørsmålene. 

 

Advokat Anna Camilla Selman,
Kommuneadvokat, Oslo

11:00 Pause
11:15 Innsyn - menneskerettigheter og folkerettsforpliktelser

Innsynsretten følger av Grunnloven og offentleglova. Nyere praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol viser at innsynsretten også kan følge av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). I tillegg har Norge ratifisert Europarådets konvensjon om innsyn i offentlige dokumenter (Tromsø-konvensjonen). Hva innebærer disse forpliktelsene? Har innsynsretten etter EMK og Tromsø-konvensjonen noen selvstendig betydning ved siden av våre nasjonale regler?

Konstituert tingrettsdommer Jon Sverdrup Efjestad,
Oslo Tingrett, Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Klageordninga etter offentleglova – kven er klageinstans, og korleis fungerer ordninga?

I utgangspunktet er klageordninga for avgjerder etter offentleglova i stor grad den same som for enkeltvedtak etter forvaltningslova. Men offentleglova gjeld for mange fleire organ enn forvaltningslova, og enkelte uavhengige forvaltningsorgan gjer til vanleg ikkje enkeltvedtak som kan påklagast etter forvaltningslova. Kven er klageinstans for avgjerder frå slike organ og frå sjølvstendige rettssubjekt? Og korleis går ein fram der ei klage er knytt til spørsmålet om lova gjeld for det aktuelle rettssubjektet?

Etter offentleglova kan ein klage dersom ein ikkje får svar innan fem arbeidsdagar. I kva grad blir dette gjort, og korleis fungerer denne ordninga?

Det blir hevda at klageordninga etter offentleglova ikkje alltid fungerer. Kan lova eller praksis endrast for å betre klageordninga? Kunne ein tenkje seg ei anna klageordning?

Lovrådgiver Ole Knut Løstegaard,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Oslo

14:00 Pause
14:15 Offentleglovas anvendelse på selvstendige rettssubjekter

Offentleglovas anvendelse på offentlige tilknyttede virksomhet reiser en rekke spørsmål, og for mange virksomheter er spørsmålet uavklart. Enkelte selskaper velger å følge offentleglova uten at de er forpliktet til det. Dette har noen konsekvenser, blant annet når det gjelder utlevering av dokumenter som inneholder personopplysninger og forholdet til GDPR. Vi ser også nærmere på hva som skal til for at statlige og kommunale selskaper er omfattet av offentleglova, og hvordan kan man på en rettslig bindende måte få fastsatt om et offentlig eid selskap er omfattet av loven.

Advokat Kristian Brandt,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

15:15 Oppsummering og kursslutt

Kontaktpersoner

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlig ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no


Mer informasjon om fagutvalget