Praktisk EMK-rett

Her får du god innsikt i og kunnskap for kunne håndtere saker om den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) overfor nasjonale domstoler og den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Meld meg på

Timer

5 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 1. jan. 2021

Ajourført: 1. jan. 2021

Kursavgift

Medlemmer: 2 800 NOK ekskl. mva.

Andre: 3 400 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) har fått stor betydning for norsk rett. Konvensjonsrettighetene håndheves og utvikles av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). For å få gjennomslag for en anførsel om brudd på EMK er det viktig å kjenne til det som skiller  konvensjonen fra tradisjonell norsk rett. Å føre en sak for EMD forutsetter dessuten kjennskap til domstolens prosessregler, som skiller seg fra det mange er vant med fra norsk rett. Målet med dette kurset er å gi deg den kunnskapen du trenger for å håndtere saker om EMK både overfor nasjonale domstoler og EMD

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokater som jobber med menneskerettigheter

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning

 • Kursoversikt
Fagdirektør, Jenny Sandvig,
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Oslo

Leksjon 2: Introduksjon og grunntrekk

 • Hva kjennetegner EMK?
 • Hvilken betydning har EMK i norsk rett?
 • Forholdet til Grunnloven 
Leksjon 3: Tolkning og anvendelse av EMK for norske domstoler

 • Norske domstoler anvender EMDs metode
 • Hva er EMDs metode?
 • Hvor langt rekker tolkningsforbeholdet?
 • Skjønnsmargin nasjonalt?
Leksjon 4: Tolkning og anvendelse av EMK for EMD

 • EMD som en overnasjonal domstol
 • Hva betyr fourth instance doktrinen?
 • Subsidiaritet og skjønnsmargin
Leksjon 5: Klage til EMD

 • Innledning
 • Oversikt over klageprosessen
 • Før du klager...
 • Henvendelse til EMD
 • Klagebehandlingen ved EMD
 • Oversikt over avvisningsgrunner
Konstituert lagdommer, Thomas Frøberg,
Borgarting lagmannsrett, Oslo

Leksjon 6: Ordinære klager

 • Sentrale kilder
 • Klagefristen
 • Formalia
 • Noen praktiske tips
Leksjon 7: Begjæring om midlertidige forføyninger

 • Sentrale kilder
 • Generelt om Rule 39
 • De mest praktiske tilfellene
 • Tilfeller som ikke omfattes - eksempler
 • Formalia
 • Utfallet av vurderingen
Leksjon 8: Praktiske rettskildesøk

 • Kursoversikt
Fagdirektør, Jenny Sandvig,
Norges institusjon for menneskerettigheter, Oslo

Leksjon 9: Hvor finnes relevante kilder?

 • Rekapitulering av rettskildelisten
 • Konvensjonsteksten 
 • Forarbeider
 • Rettspraksis (HUDOC)
 • Bruk av filtre HUDOC
 • Litteratur
Leksjon 10: Hvordan lese EMDs avgjørelser - raskt?

 • Engelsk og /eller fransk
 • EMDs domsoppsett muliggjør skumming
 • Hvordan skaffe oversikt?
Leksjon 11: Hvordan bruker man EMDs dommer?

 • Hvordan bedømme prejudikatsvekt?
 • Case law-metode
 • Abstrahering av rettsprinsipper
Leksjon 12: Prosessen fra kommunikasjon til endelig avgjørelse

 • Innledning
 • Kursoversikt
Advokat, Marius Emberland,
Regjeringsadvokaten, Oslo

Leksjon 13: Kommunikasjon av klager

 • Hva kommunikasjon innebærer
 • Hvordan kommunikasjon ser ut
 • Nærmere om hva kommunikasjon innebærer
 • Hvordan ser sakssammendrag ut?
 • Hvordan ser spørsmålene ut?
Leksjon 14: Behandlingsforløpet i ordinære kammersaker

 • Rettshjelp
 • Prosessen er normalt skriftlig
 • Normalt to prosesskriv for hver av partene
 • Bare helt unntaksvis muntlig behandling
 • Noen tips
 • Utfallet av kammerets behandling
Leksjon 15: Forlik og ensidige erklæringer om krenkelse

 • Forlik er i prinsippet en mulighet
 • Forliksfasen
 • Ensidige erklæringer om krenkelse 
Leksjon 16: Forenklet domsbehandling

 • Forenklet domsbehandling iht. EMK artikkel 28 nr. 1 b): "WECL"
Leksjon 17: Behandling i storkammer

 • Vilkårene for behandling i storkammer
 • Kort om saksbehandlingen i storkammer
 • Erfaringer med storkammerbehandling
Leksjon 18: Fullbyrding av EMDs avgjørelser Dommerfullmektig, David Magnus Myr,
Oslo Tingrett

Leksjon 19: Fullbyrding av EMDs avgjørelser
Leksjon 20: Fullbyrding av EMDs avgjørelser
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset er à jour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunktet: 01.01.2021. Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

Publisert: 1. jan. 2021

Ajourført: 1. jan. 2021

Menneskerettigheter

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs