Praktisk regelteknikk

- Hvordan forfatte lover, forskrifter eller retningslinjer

Bli bedre til å utarbeide lover, forskrifter, instrukser og retningslinjer. Dette kurset er spesielt relevant for jurister ansatt i offentlig sektor.

Venteliste

Tid

23. – 24. aug.

Påmeldingsfrist: 26. jul.

Timer

12 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 6 950 NOK

Andre: 8 550 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Etter endt kurs skal du være i stand til å utarbeide lover, forskrifter, instrukser og veiledninger for offentlig forvaltning. Vi gjennomgår emner du som jurist trenger å kjenne til, for å utarbeide lover, forskrifter, instrukser og veiledninger. Kurset er praktisk innrettet og gir grunnleggende kjennskap til prinsippene i lovteknikk og til andre spørsmål som man bør være oppmerksom på. Vi veksler mellom teoretiske forelesninger og praktiske oppgaver. 

«Dette er et av de beste kursene jeg har vært på. Det var en god blanding av forelesning og praktisk gruppearbeid. Og det var svært gode kursholdere både faglig og fremstillingsmessig sett.»
Tidligere kursdeltaker

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokater særlig innen offentlig forvaltning.

Program

9:30 Registrering og velkomstkaffe
10:00 Innledning

 • Det offentliges styringsmuligheter
 • Ulike typer rettslige reguleringer
 • Kvalitet i regelverksarbeidet
 • Regelformidling
10:45 Pause
11:00 Valg av rettslig virkemiddel

 • Grunnleggende spørsmål ved rettslig styring
 • Overfor hvilke problemer bør lov brukes?
 • Hva skal til for at en lov skal virke?

Lovers virkning

 • Faktorer som bidrar til at en lov virker

Valget mellom lov, forskrift, veileder eller kommentar i forarbeidene

12:00 Lunsj
12:45 Gruppearbeid
13:30 Pause
13:45 Generelt om utforming av lover og forskrifter

 • Generelle regler, enkeltvedtakshjemler og rettslige standarder
 • Generelle strukturspørsmål
 • Forholdet til andre lover og forskrifter

Lovspråk og lovteknikk

 • Godt lovspråk
 • Noen tekniske spørsmål
14:45 Pause
15:00 Utforming av enkelte bestemmelser som ofte brukes

 •  Formålsbestemmelser
 • Definisjoner og geografisk virkeområde mv
 • Forskriftshjemler og enkeltvedtakshjemler
 • Ikraftsettingsbestemmelser og overgangsbestemmelser
16:00 Gruppearbeid
16:30 Slutt for dagen
9:00 Kontroll, tilsyn, reaksjoner, sanksjoner og straff

 • Kontrollfasen: Opplysningsplikt, undersøkelse og beslag
 • Tilsyn: med hva og hvordan
 • Bruk av straff: prinsippene for kriminalisering
 • Utforming av straffetrussel
 • Medvirkning - forsøk - skyldgrad
 • Administrative reaksjoner og sanksjoner
 • Overtredelsesgebyr
 • Tvangsmulkt
 • Inndragning
 • Andre reaksjoner og sanksjoner
9:45 Pause
10:00 Praktisk regelarbeid

Gruppeoppgaver - regelteknikk og regellaging

11:30 Lunsj
12:15 Organisering og utøving av offentlig myndighet

 • Hierarkisk organisering og annen organisering
 • "Uavhengige" forvaltningsorganer
 • Videredelegering av myndighet

 Utforming og bruk av instrukser og veiledninger

 • Instrukser, veiledninger og annet - en oversikt
 • Valget mellom bruk av lov, forskrift og instruks
 • Valget mellom bruk av bindende regler og veiledninger
 • Utforming av instrukser og veiledninger
 • Saksbehandling mv. ved utforming av instrukser og retningslinjer
13:00 Pause
13:15 Litt om utforming av forskrifter og endringslover

 • Ulikheter mellom forskrifter og lover
 • Spørsmål som oppstår ved endringer av lover

Saksbehandling ved utarbeidelse av lover og forskrifter

 • Lovutredning, foreleggelse, høring mv.
 • Utredningsinstruksen (lover), forvaltningsloven (forskrifter)
14:00 Pause
14:15 Om lovproposisjonen og konsekvensutredning

 • Utarbeidelse av lovproposisjon og andre vedtaksdokument
 • Oppbygging og innhold
 • Utredningsinstruksen (2016)
 • Veiledere til utredningsinstruksen
15:00 Pause
15:15 Evaluering og etterkontroll

 • Veileder i evaluering av lover
 • Eksempler på evalueringer
Førsteamanuensis, Jon Christian Fløysvik Nordrum,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett, Oslo

Avdelingsdirektør, Arnulf Tverberg,
Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

15:45 Oppsummering, spørsmål og avslutning
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

JUS tilrettelegger for god læring i trygge omgivelser.

Deltar du fysisk på et av våre kurs, så sørger vi for at rådene fra helsemyndighetene og de rådende smittevernstiltakene følges med stor respekt. Du vil kunne holde god avstand til din med-kursdeltaker, du vil ha rikelig tilgang til hånddesinfeksjon, servering vil tilrettelegges for å unngå berøring av samme utstyr, renholdet av lokaler og toaletter vil følge en effektiv plan, og slusing inn og ut av møterom og pauserom vil være godt gjennomtenkt og kontrollert. Les mer om våre smittevernrutiner her.

Regelteknikk

«Regelteknikk» – eller «Praktisk regelteknikk» – har ikke noe fagutvalg, men holdes fast av førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum fra Universitetet i Oslo med supplement fra foredragsholder avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, Justis- og beredskapsdepartementet. Kursene er svært godt evaluert. Antall deltakere er begrenset til 30, og det er rom for dialog selv om undervisningen er relativt intensiv. Det avholdes 1-2 kurs i semesteret med tittel «Praktisk regelteknikk». Disse kursene går over to dager. Det er tilknyttet en nettside www.regelteknikk.no med eget passord.

Vi arrangerer også «Regelteknikk – gjennomføring av EU/EØS forordninger og direktiver» 1-2 ganger per semester. Dette kurset arrangeres i tilknytning til et av de øvrige, men med separat påmelding.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard. 

 

Mer informasjon om fagutvalget