Utkast til ny forvaltningslov – en gjennomgang

I dette kurset redegjør sekretariatsleder av forvaltningslovutvalget Marius Stub, for de største endringene lovutvalget har skissert frem.

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 29. mai. 2020

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Forvaltningsloven var ved sin vedtakelse den første norske loven med alminnelige krav til forvaltningens saksbehandling. Forvaltningsloven skal ivareta borgernes og private virksomheters rettssikkerhet, gi forvaltningens avgjørelser legitimitet og bidra til at borgerne og privat virksomhet har tillit til forvaltningen. Det har imidlertid skjedd store endringer forvaltningsmessig og internasjonalt, som tilsa at det var behov for en oppdatering av loven. I lovforslaget har det blant annet kommet forslag på endringer i innsyn i dokumenter, taushetsplikten, klageregler og digitalisering, bare å for å nevne noen. 

OBS: Departementet har sendt på høring forslag om nye regler om deling av taushetsbelagte opplysninger, som følger opp forslagene i ett av kapitlene i NOU 2019: 5 (se nærmere https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-forvaltningsloven-m.m.---storre-adgang-til-informasjonsdeling/id2739960/)

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

For alle jurister og advokater som er i berøring med forvaltningsretten

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning

  • Bakgrunnen for lovutkast
  • Hovedspørsmål
Advokat, Marius Stub,
Regjeringsadvokaten

Leksjon 2: Oversikt over lovforslaget

  • Lovens formål
  • Lovens virkeområde
Leksjon 3: Alminnelige bestemmelser og delegering
Leksjon 4: Inhabilitet og taushetsplikt
Leksjon 5: Innholdsmessige rammer

  • Særregler for enkeltvedtak
  • Ugyldighet
  • Iverksetting og håndheving
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på opptakstidspunkt 29. mai 2020.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Publisert: 29. mai. 2020

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlig ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September

Oktober

November