Masterclass i personskadeerstatningsrett

Utenlandske skadelidte i bilansvarssaker og yrkesskader hvor skaden skjer i Norge

Masterclass er en møteplass for deg med erfaring innen rettsområdet, og som ønsker ytterligere faglig fordypning ved selv å bidra med din kunnskap i samtale og drøftelse med kollegaer.

Tid

12. okt.

Påmeldingsfrist: 7. sep.

Fortsatt ledige plasser

Timer

4 juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 450 NOK

Andre: 5 450 NOK

MASTERCLASS

Hva lærer du?

Hovedtemaet for kurset er behandling av personskadesaker med internasjonalt tilsnitt, for eksempel der skadelidte er utenlandsk og skaden skjer under besøk i Norge eller der skadelidte flytter til utlandet etter skaden. I slike tilfeller oppstår en rekke rettslige spørsmål av ulik art. Det oppstår spørsmål om lovvalg og verneting, samt spørsmål om hvordan erstatning skal utmåles, herunder hvilke forutsetninger partene skal legge til grunn for utmålingen. Skadelidte kan for eksempel flytte til et land med bedre eller dårligere tilbud fra det offentlige, skadelidte kan flytte til et land med høyere eller lavere inntekts- og utgiftsnivå (høykostland vs lavkostland) etc. Ulike skatteregler kan få betydning. Kan skadelidtes tapsbegrensningsplikt innebære begrensninger?


Slike forhold kan gi store utslag på erstatningsutmålingen og kurset søker å gjøre deltakerne i stand til å identifisere de rettslige utfordringene og sette dem i stand til å håndtere dem.


Masterclass tar opp praktiske problemstillinger fra arbeidshverdagen hvor svaret ikke kan leses ut av loven, eller hvor det kan være rom for å løse situasjonen forskjellig. Masterclass er derfor lagt opp som en kombinasjon av faglige innlegg og problemstillinger som diskuteres i grupper. Her vil deling av erfaring/synspunkter mellom deltakerne stå sentralt. For at du som deltaker skal få optimalt utbytte, forutsettes det aktiv deltakelse i gruppediskusjoner. Målet er at du kan få drøftet ulike problemstillinger, og ta meg deg mer kunnskap om fagtemaene.


Dette er et forum hvor vi inviterer jurister og advokater med solid arbeidserfaring, som ønsker faglig påfyll og å utvide nettverket sitt. Masterclass vil passe for deltakere med fem års erfaring eller mer innen personskadeerstatningsrett.

Hvem passer kurset for?

Masterclass egner seg for erfarne jurister, med fem års erfaring eller mer.

Program /

Skriv ut
13:30 Registrering og velkomstkaffe
14:00 Introduksjon av aktuelle problemstillinger Advokat Anders Hauge,
Advokatfirma Ness Lundin, Oslo

Advokat Terje Marthinsen,
Advokatfirma Kogstad Lunde & CO, Oslo

14:15 Lovvalg – verneting - gjennomgang av det relevante regelverket


  • Hvordan skjer lovvalget

  • Vernetingspørsmålene

15:00 Gruppeoppgaver og diskusjon om lovvalg og verneting
15:30 Pause
15:45 Utmåling av erstatning i saker med utenlandske implikasjoner

Det vil være fokus på den praktiske gjennomføringen av skadeoppgjøret, herunder faktaavklaring og utbetalinger.


Ikke-økonomisk tap  • Menerstatning

  • Oppreisningserstatning


Økonomisk tap  • Inntektstap

  • Yrkesskade

  • Påførte og fremtidige merutgifter


Øvrige erstatningsgrunnlag  • Tapsbegrensningsplikten


16:45 Gruppeoppgaver og diskusjon om utmåling
17:15 Pause
17:30 Avslutning med diskusjon og erfaringsutveksling

Foredragsholdere

Kontaktpersoner

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige og sosiale møteplass og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard Vestmoen på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget