Marius Emberland

Marius Emberland er advokat hos Regjeringsadvokaten, hvor han har særlig ansvar for folkerett og menneskerettigheter. Han er den norske regjeringens faste prosessfullmektig (agent) for Den europeiske menneskerettighetsdomstol og FNs menneskerettighetskomiteer. Han har ført en rekke saker for Høyesterett og EFTA-domstolen, og vært medlem av flere offentlige utvalg. Emberland har doktorgrad fra University of Oxford, og har tidligere arbeidet ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, Utenriksdepartementet og Borgarting lagmannsrett.