Program

lørdag 31. des.

Leksjon 1 – Innledning

 • En avtale mellom kommunen og grunneier/utbygger
 • Hvorfor inngås utbyggingsavtaler
 • En hybrid, delvis avtale og delvis offentlig forvaltning
 • Saksbehandlingsregler: Forutsigbarhetsvedtak, oppstart av forhandlinger, offentlig ettersyn og kunngjøring
Advokat Tone Gjertsen,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

Leksjon 2 – Den generelle opparbeidelsesplikten

 • Pbl. § 18-1 gjelder alle eiendommer
 • «Til og langs eiendommen»
 • Lovens bredde- og dimensjonsbegrensninger
 • Kvalitetskrav/standard på infrastrukturen
 • Sammenhengen med refusjon, ekspropriasjon og utbyggingsavtaler
Leksjon 3 – Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan

 • Kort om reguleringsplanlegging og bakgrunn for rekkefølgekrav
 • Pbl. § 12-7 og grensene for hva det kan gis bestemmelser om
 • Nærmere om saklig sammenheng og planfaglig nødvendig
 • Kvalitetskrav/standard på infrastrukturen 
 • Noen eksempler
Leksjon 4 – Litt om refusjon og ekspropriasjon

 • Summarisk innføring i tvungen kostnadsdeling
 • Summarisk innføring i ekspropriasjon til gjennomføring av infrastruktur
Leksjon 5 – Utbyggingsavtaler – generelt

 • Partene
 • Hva kan det inngås avtaler om og typiske tema for avtaler
 • Områdemodeller
 • Besørge og bekoste
 • Anleggsbidrag (kontantbidrag og/eller realytelse) 
Leksjon 6 – Utbyggingsavtaler – nærmere om nødvendighets- og forholdsmessighetsbegrensningen

 • Pbl. § 17-3 nødvendig og forholdsmessig
 • Hva er kommunens bidrag og dets betydning for hvor mye som kan forventes av utbygger
Leksjon 7 – Utbyggingsavtaler – to eksempler

 • Nytt kryss i Søgne
 • Opprustning av sentrum i Sandnes
Leksjon 8 – Utvalgte tema

 • Forbudet mot utbyggingsavtaler om sosial infrastruktur
 • Mva-avtaler
 • Håndtering av «gratispassasjerer»
Leksjon 9 – Pågående rettsprosesser

 • Selvaag-dommen
 • Tullin-dommen