Program

fredag 31. des.

Leksjon 1: Innledning - Digitale testamenter

 • Bakgrunnen
 • Hjemmelen i § 43 andre ledd
Professor dr. juris John Asland,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Advokat Ola Viken,
Advokatfirmaet Viken, Oslo

Leksjon 2: Diskusjonen i media

 • Forretningsmodellen presenteres
 • Innlegg fra fagmiljøet
 • Motinnlegg fra Justify
 • Senere debattinnlegg
 • Departementet stevner frem
Leksjon 3: Fordelen ved e-testament

 • Mulighet til å samordne med registrert info om testator
 • Personvernhensyn
 • Sikkerhet for signeringstid og sted
 • Sikring mot ødeleggelse
 • Kjapt, trygt og billig?
 • Er det et stort behov for e-testament?
Leksjon 4: Innvendinger mot e-testamenter

 • Er testamenter egnet for digitalisering?
Leksjon 5: «I disse coronatider»

 • Ville de nye formreglene gjort noen nytte i en tid med isolering?
 • Vitners samtidighet
 • Ingen vitner
Leksjon 6: Innledning - Felles og gjensidig testamenter
Leksjon 7: 1972-lovens regler

 • Definisjon og hjemmel
 • Endring og tilbakekall
 • Tolkningspresumsjoner
Leksjon 8: Lovarbeidet

 • Skiftelovutvalgets forslag
 • Arvelovutvalgets forslag
 • Departementets forslag
Leksjon 9: 2019-lovens regler

 • Legaldefinisjon
 • Tilbakekall og endring
 • Supplerende tolkningsregler
Leksjon 10: Innledning - Pliktdelsregler

 • Grunnleggende spørsmål
 • Lovgivers avveininger
Leksjon 11: 1972-lovens regler

 • Hovedregel al. § 29
 • Beløpsbegrensning
 • Kvalitativt pliktdelsvern
 • Al. § 30
 • Al. § § 33 og 34
Leksjon 12: 2019-lovens regler

 • Hovedregel al. § 50
 • Beløpsbegrensning
 • Det kvalitative pliktdelsvernet forsvinner
 • Bestemmelse om formuesordning
 • Arveløsgjøring
 • Bestemmelse over pliktdel i to ledd
Leksjon 13: Overgangsregler mv.

 • Overgangsregler
 • Spørsmål og problemer med ny lov
Leksjon 14: Innledning - Båndleggelse
Leksjon 15: 1972-lovens regler

 • Særlige tilfeller
 • Forvaltningen
Leksjon 16: Lovprossessen

 • Arvelovutvalgets forslag
 • Høringen
 • Departementets forslag
Leksjon 17: 2019-lovens regler

 • Vilkårene
 • Forvaltning
 • Råderett
 • Omdanning
 • Arv som ikke er pliktdelsarv
Leksjon 18: Kritiske bemerkninger
Leksjon 19: Avslutning