Program

fredag 31. des.

Leksjon 1: Innledning

  • Bakgrunnen for lovutkast
  • Hovedspørsmål
Advokat Marius Stub,
Regjeringsadvokaten

Leksjon 2: Oversikt over lovforslaget

  • Lovens formål
  • Lovens virkeområde
Leksjon 3: Alminnelige bestemmelser og delegering
Leksjon 4: Inhabilitet og taushetsplikt
Leksjon 5: Innholdsmessige rammer

  • Særregler for enkeltvedtak
  • Ugyldighet
  • Iverksetting og håndheving