Program

søndag 31. des.

Leksjon 1: Innledning

 • Søringskarantene
 • Argumenter ved tolkningen av ordlyden
Advokatfullmektig Tomas Midttun Tobiassen,
Regjeringsadvokaten

Leksjon 2: Overordnet om legalitetsprinsippet og plassering av det i det rettslige landskapet

 • Oversikt over del 1
 • Legalitetsprinsippet og dens rolle i rettsstaten
 • Hensyn legalitetsprinsippet skal ivareta
 • Oppsummering av legalitetsprinsippet
Leksjon 3: Nærmere om legalitetsprinsippet

 • Nærmere om hva legalitetsprinsippet innebærer
 • Legalitetsprinsippet i praksis
 • Legalitetsprinsippet ved regelverksutforming
 • Legalitetsprinsippet ved saksbehandling
 • Legalitetsprinsippet ved domstolene
Leksjon 4: Plassering av legalitetsprinsippet

 • Plassering av legalitetsprinsippet
 • Legalitetsprinsippet og lex superior-prinsippet
 • Forholdet til det strafferettslige legalitetsprinsipp
 • Hjemmelskravet etter Grunnlovens § 96
 • Forholdet mellom legalitetsprinsippet og det menneskerettslige hjemmelskravet
Leksjon 5: Når er lov nødvendig fordi det er snakk om et «inngrep»?

 • Legalitetsprinsippets to prinsipper
 • Foreligger det et «inngrep»?
 • Når foreligger et «inngrep»?
 • Faktiske handlinger og rettslige beslutninger
 • Når er rettslige beslutninger «inngrep»?
 • Når er faktiske handlinger «inngrep»?
 • Oppsummering
Leksjon 6: Kravet om grunnlag i lov

 • Presisering av spørsmålet
 • Hvordan fungerer hjemmelskravet?
Leksjon 7: Høyesterett

 • Høyesterett er ikke konsistens i tilnærmingen
 • Eksempel fra Høyesterett
 • Hvordan påvirker legalitetsprinsippet tolkningen?
 • Konkrete uttalelser
 • Betydningen av Høyesteretts uttalelser
 • En analyse av Høyesteretts praksis
Leksjon 8: Tolkningsspørsmålene

 • Tolkningsspørsmålene
 • Utvidende tolkning (32 avgjørelser)
 • Andre forhold av interesse
 • Rt-1978-1430 på s. 1441 (flertallet på 3)
 • Uklar ordlyd – vaghet (27 avgjørelser)
 • Når svikter hjemmelen?
 • Uklar ordlyd – vaghet (21 avgjørelser)
 • Når svikter hjemmelen
 • Overordnede trekk ved avgjørelsene (38)
 • Møte med en konkret sak
Leksjon 9: Oppsummering