Program

fredag 31. des.

Leksjon 1: Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt – Introduksjon og oversikt

 • Diskrimineringsrettens "HMS"
 • Regler om diskrimineringsvern i arbeidslivet
 • Forbudet mot diskriminering
 • Særlig vern mot diskriminering i arbeidsforhold
 • Oversikt: Aktivitets- og redegjørelsesregler mv.
Advokat Christel L. Søreide,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat Julie Piil Lorentzen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Leksjon 2: Arbeidsgivers aktivitetsplikt

 • Lovhistorikk: Arbeidsgivers aktivitetsplikt
 • Hvorfor aktivitetsplikt?
 • Generell aktivitetsplikt: Alle arbeidsgivere
 • Konkretisert aktivitetsplikt - § 26 annet ledd
 • Trinn 1: Kartlegge risiko eller andre hindre
 • Trinn 2: Vurdere årsaker
 • Trinn 3: Iverksette tiltak
 • Trinn 4: Evaluere resultater
 • Ansattes medvirknings- og innsynsrett   

 

Advokat Christel L. Søreide,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Leksjon 3: Arbeidsgivers redegjørelsesplikt

Arbeidsgivers redegjørelsesplikt

 • Redegjørelsesplikt: Hvem, hva, hvor?
 • Redegjørelsesplikt vs. dokumentasjonsplikten
 • Ansvar for oppfyllelse
Advokat Julie Piil Lorentzen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Leksjon 4: Håndheving og sanksjoner

 • Generelt om håndheving
 • Likestilling- og diskrimineringsombudet
 • Diskrimineringsnemnda
Advokat Christel L. Søreide,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Leksjon 5: Arbeidsgiverens plikt til å motvirke seksuell trakassering – Innledning

 • Bakgrunn
 • Aktualitet
 • Internasjonalrettslig forankring
 • Rettslig plassering
Advokat Tina Storsletten Nordstrøm,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

Leksjon 6: Hva er seksuell trakassering?
Leksjon 7: Arbeidsgiverens plikt til å forebygge og forhindre seksuell trakassering

 • Opplegg og kort oppsummering
 • Hvem gjelder plikten for
 • Virkeområdet
 • Pliktens innhold

 

Leksjon 8: Håndheving og sanksjoner

 • Veiledning, oppfølgning og håndheving
 • Erstatningsansvar
 • Beviskrav og bevisbyrde
Leksjon 9: Politiske ytringer i arbeidsforhold – Innledning

 • Innledning
 • Rettslig utgangspunkt
 • Grunnloven § 100
Advokat Jon Wessel-Aas,
Advokatfirmaet Lund & Co DA, Oslo

Leksjon 10: «Politiske ytringer»

 • Grl § 100 tredje ledd
 • Hovedregler/utgangspunkter ihht praksis
Leksjon 11: Eksempler fra rettspraksis og media
Leksjon 12: Nyheter i rettsutviklingen – Med særlig fokus på aldersgrenser – Innledning Advokat Erik Råd Herlofsen,
Advokatfirma Storeng, Beck og Due Lund (SBDL) AS, Oslo

Leksjon 13: Diskriminering som fenomen

 • Praktiske eksempler
 • Diskrimineringslovgivningen
 • Saklig forskjellsbehandling
 • Lovendringer
leksjon 14: Øvre aldersgrenser i arbeidslivet

 • Historisk tilbakeblikk
 • Lovgivningen
 • Rettspraksis
Leksjon 15: Argumentasjonen for og imot øvre aldersgrense