Program

lørdag 31. des.

Personvernombudets rolle og ansvar Advokat Kari Gimmingsrud,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Leksjon 1 – Innledning

 • Velkommen og en oversikt over kurset
 • Presentasjon av kursledere
Leksjon 2 – Introduksjon til kurset personvernombudets rolle og ansvar

 • Oversikt
 • Lovgivning
 • Grunnleggende prinsipper
Leksjon 3 – Organisering av rollen og personvernombudets stilling

 • Krav om personvernombud - hvilke virksomheter omfattes?
 • Tilsynsmyndighetenes praksis og konsekvenser av brudd- eksempler på praksis
 • Hvordan kan en virksomhet organisere rollen som personvernombud?
 • Krav til kompetanse
 • Personvernombudets stilling
 • Nødvendige ressurser
 • Rapportering
Leksjon 4 – Personvernombudets oppgaver og ansvar

 • Oppgaver som følger direkte av GDPR art. 38 og 39
 • Oversikt over andre bestemmelser som nevner personvernombudet
 • Nærmere om kravet til involvering
 • Andre oppgaver
Leksjon 5 – Kravet til uavhengighet

 • Ikke instrueres
 • Ikke avsettes
 • Ikke interessekonflikt ved andre oppgaver
Leksjon 6 – Utøvelse av rollen

 • Case til refleksjon
 • Tips
 • Oppsummering av veiledninger
Ajourføring Advokatfullmektig Lars Vinden,
Wikborg Rein Advokatfirma As, Oslo

Leksjon 7 – Innledning ajourføring

 • Rettspraksis
 • Tilsynspraksis
 • Veiledningsmateriale
 • Ny lovgivning
Leksjon 8 – Saker fra EU-domstolen og Schrems II

 • Fashion ID - felles behandlingsansvar
 • Planet 49 - cookiesamtykke
 • Asociatia de Proprietari - videoovervåkning

Schrems II - gyldigheten av standardkontraktklausuler (SCC)

Leksjon 9 – Tilsynssaker

 • Gjennomgang av tilsynssaker fra norske og utenlandske tilsynsmyndigheter
Leksjon 10 – Rettspraksis fra Norge

 • Domstolene
 • Personvernnemnda
Leksjon 11 – Statistikk - 2 år med GDPR i EU

 • Antall saker og notifikasjoner
 • Hva slags saker leder til gebyrer?
 • Med mer
Leksjon 12 – Veiledningsmateriale fra tilsynsmyndighetene

 • Personvernrådet
 • Nasjonale tilsynsmyndigheter
Leksjon 13 – Nytt fra lovgiversiden

 • Status på kommunikasjonsforordningen
 • Evaluering av GDPR
Leksjon 14 – Oppdatering fra Datatilsynet Fagdirektør og Datatilsynets koordinator for personvernombudsordningen Ove Skåra,
Datatilsynet

Hvordan jobbe med informasjonssikkerhet Senioringeniør Kristine Stenbro,
Datatilsynet

Leksjon 15 – Definisjoner, prinsipper og regelverk
Leksjon 16 – Internkontroll og informasjonssikkerhet

Internkontroll og informasjonssikkerhet

Leksjon 17 – DPIA, innebygd personvern og brudd på personalopplysningssikkerhet
Brudd på personvernopplysningssikkerheten - fra et praktisk perspektiv Advokatfullmektig Hedda Bjøralt Roald,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Leksjon 18 – Brudd på personopplysningsoversikten I

 • Kursoversikt
 • Brudd på personooplysningsoversikten
 • Melding og underretting
Leksjon 19 – Brudd på personopplysningsoversikten II

 • Tidsfrist
 • Personvernombudets rolle
 • Håndtere avviket
Leksjon 20 – Brudd på personopplysningsoversikten III

Arbeidet videre

 • Etterfølgende tiltak
 • Hva gjør datatilsynet

Oppsummering

Personvern i arbeidslivet Advokat Gry Cathrine Steen Hvidsten,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Leksjon 21 – Innledning

 • Presentasjon av tema – personvern i arbeidslivet
 • Kjennetegn ved dagens arbeidsliv
 • Bruk av ansattopplysninger
 • Forholdet til styringsretten
Leksjon 22 – Ansattes rett til personvern

 • Grunnleggende personkrav
 • Rettslig grunnlag for arbeidsgivere
 • Skjerpede kontrolltiltak
Leksjon 23 – Behandling av personopplysninger ifm. rekruttering

Behandling av personopplysninger ifm. rekruttering

Leksjon 24 – Særlig om lagring og sletting av ansattopplysninger

Særlig om lagring og sletting av ansattopplysninger

Leksjon 25 – Arbeidsgivers rett til innsyn i ansattes e-postkasse

 • Særlig om sletting av e-post
Leksjon 26 – Arbeidstakers innsyn i andre typer av systemer og logger

Arbeidstakers innsyn i andre typer av systemer og logger

Leksjon 27 – Arbeidstakers rett til innsyn

 • Ulike grunnlag for å kreve innsyn
 • Nærmere om innsyn etter GDPR artikkel 15
Leksjon 28 – Forholdet til tillitsvalgte

Forholdet til tillitsvalgte

Foredrag 29 – Avslutning

 • Hvilke utfordringer ser vi at virksomhet står overfor?
 • Hva skal til for å sikre etterlevelse av GDPR og hva er ombudets rolle?