Program

lørdag 31. des.

Del 1 - Introduksjon til sikkerhetsloven Advokat Christian Mathiessen,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Leksjon 1: Lovens formål

 • Del 1 – Introduksjon til sikkerhetsloven
 • Lovens formål
 • Bakgrunn og rettskilder
 • Noen forkortelser
 • Kontekst
 • Generelt om sikkerhet som begrep
 • Nasjonal sikkerhet
Leksjon 2: Lovens virkeområde

 • Fra sikkerhetsinteresser til sikkerhetstiltak
 • Grunnleggende nasjonale funksjoner, sl. § 1-5 nr. 2 
 • Skjermingsverdige verdier
 • Informasjon, sl. kap. 5
 • Informasjonssystem, sl. kap. 6
 • Objekt og infrastruktur, sl. kap. 7
 • Virksomheter underlagt loven
 • Andre virksomheter utpekt etter enkeltvedtak
 • Prosess for utpeking av virksomheter
Leksjon 3: Rettigheter og plikter for virksomhetene

 • Rettigheter og andre fordeler
 • Plikter – generelle krav
 • Beskyttelse av informasjon
 • Sikkerhetsgradert informasjon
 • Beskyttelse av informasjonssystemer
 • Informasjonssystemer – særlige krav
 • Beskyttelse av objekt og infrastruktur
 • Personellsikkerhet. Sikkerhet i anskaffelser.
Leksjon 4: Sikkerhet og personvern

 • Personvern i sikkerhetsloven
Leksjon 5: Ansvar, myndighet og tilsyn

 • Departementene
 • Sikkerhetsmyndigheten
 • Tilsynsmyndigheter
 • Kongen i Statsråd
Leksjon 6: Pålegg og sanksjoner

 • Pålegg
 • Tvangsmulkt
 • Overtredelsesgebyr
 • Straff
Del 2 - Styringssystem for sikkerhet Director Carsten Rapp,
BDO Advokater AS - Oslo

Leksjon 7: Oversikt over styringssyklusen

 • Krav om å ha et styringssystem
 • Inspirasjon fra ISO/IEC 27001
 • Er ISO/IEC 27001 en rettskilde?
 • Styringssystemet er en syklus som gjentas
Leksjon 8: Planlegging av sikkerhetsarbeidet

 • Planlegging av sikkerhetsarbeidet
 • Utførelse av sikkerhetsarbeidet
Leksjon 9: Måling og evaluering av sikkerhetsarbeidet

 • Virksomheten skal måle og evaluere måloppnåelsen og styringssystemet
 • Metoder for måling og evaluering

Leders gjennomgang av måloppnåelsen og styringssystemet

 • Virksomhetens leder skal foreta en gjennomgang av sikkerhetsarbeidet
Del 3 - Hvordan gå frem for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå Director Carsten Rapp,
BDO Advokater AS - Oslo

Leksjon 10: Risikostyring
Leksjon 11: Vurdering av risiko

 • Inspirasjon fra ISO-standarder om risikostyring
 • Er ISO 31000 en rettskilde?
 • Faktorer som skal inngå i en vurdering
 • Visualisering av risiko etter VTS-modellen
 • Om helthetlig vurdering og endringer
Leksjon 12: Håndtering av risiko

 • Faktorer som kan inngå i en håndtering
 • Alminnelige krav til sikkerhetstiltak
 • Spesielle krav til sikkerhetstiltak
 • Ulike tiltak for ulike faser av hendelser
 • Prinsipper for valg og utforming av sikkerhetstiltak
Leksjon 13: Oppsummering om forsvarlig sikkerhetsnivå

 • Hva som er et forsvarlig sikkerhetsnivå avhenger av flere faktorer
 • Hva som er et forsvarlig sikkerhetsnivå er en rettslig standard

Sikkerhetsstyring og risikostyring etter sikkerhetsloven sammenlignet med lignende krav i personopplysningsloven/GDPR

 • Ekvivalenter til «styringssystem» og «forsvarlig sikkerhetsnivå»
 • Verdivurdering etter sikkerhetsloven versus konsekvensvurdering etter GDPR
Del 4 - Sikkerhet i anskaffelser Advokatfullmektig Anders Jahr Svalheim,
Forsvarsmateriell, Lillehammer

Director Carsten Rapp,
BDO Advokater AS - Oslo

Leksjon 14: Krav til sikkerhet i anskaffelser - oversikt og virksomhetens virkemidler

 • Hvorfor sikkerhet i anskaffelser
 • Grunnleggende begreper
 • Virkemidler for å ivareta sikkerhet i anskaffelser
 • Styringsprosesser – generelle regler
 • Opplæring og bevisstgjøring
Advokatfullmektig Anders Jahr Svalheim,
Forsvarsmateriell, Lillehammer

Leksjon 15: Risikostyring og varslingsplikt ved anskaffelser

 • Regelverkets krav til risikovurdering ved anskaffelser
 • Risikofaktorer
 • Håndtering av risiko i anskaffelser
 • Hjemmel for vilkår for eller stansing av anskaffelse
Director Carsten Rapp,
BDO Advokater AS - Oslo

Leksjon 16: Sikkerhetsgraderte anskaffelser - Virkemidler overfor leverandøren

 • Virksomhetens virkemidler for å ivareta sikkerhet i anskaffelser
 • Sikkerhetsavtaler
 • Når stilles det krav til sikkerhetsavtale
 • Hva reguleres i sikkerhetsavtalen
 • Hva er leverandørklarering
 • Når kreves det leverandørklarering
 • Hva skal til for å få leverandørklarering
 • Plikter for leverandør med klarering
 • Sikkerhet i anskaffelser fra utlandet 
Advokatfullmektig Anders Jahr Svalheim,
Forsvarsmateriell, Lillehammer

Leksjon 17: Forholdet mellom sikkerhetsloven og anskaffelsesreglene

 • Overblikk over rettskildene
 • Forrangsbestemmelsen i EØS-loven § 2
 • Hvordan EU/EFTA søker å løse problemet
 • Sikkerhetsloven vs. FOSA – anvendelse
 • Derogasjon
 • Derogasjonshjemler I
 • Derogasjonshjemler II
 • Derogasjonshjemler - hva med GPA?
Advokatfullmektig Anders Jahr Svalheim,
Forsvarsmateriell, Lillehammer

Leksjon 18: Gjennomføring av sikkerhetsanskaffelser - I en offentlig anskaffelse

 • Anskaffelsesprosess - figur
 • Anskaffelsesprosess – typetilfelle
 • Anskaffelsesprosess – avklaring mot sikkerhetsloven § 9-2
 • Planleggingsfasen
 • Kunngjøring
 • Kvalifisering av leverandører
 • Tilbudsfasen
 • Tildeling
 • Kontrakssignering
Advokatfullmektig Anders Jahr Svalheim,
Forsvarsmateriell, Lillehammer

Del 5 - Eierskapskontroll Advokat Christian Mathiessen,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

Leksjon 19: Eierskapskontroll

 • Oversikt
 • Bakgrunn
 • Transaksjonene
 • Varsling
 • Varselets innhold
 • Saksbehandling
 • Adgangen til å stanse oppkjøp