Program

torsdag 27. mai.

9:00 Felles åpning
9:15 From "in person" to "virtual" negotiation - how to manage the shift

The COVID-19 pandemic forced many negotiations that might ordinarily have occurred in-person into "virtual" space -- through use of video, text, email, and phone. The shift from "in person" to "virtual" negotiation has many implications for negotiators. Drawing on the latest research, this lecture will first provide a brief overview of "negotiation fundamentals" and then offer specific advice and tips for how to manage the challenges and opportunities that arise when negotiating virtually.

Clinical Professor of Law, Robert C. Bordone,
Harvard Law School

10:00 Pause
10:15 Bruk av aksjeklasser i norske aksjeselskaper

Foredraget vil gi en oversikt over praktiske situasjoner der aksjeklasser kan gi merverdi for investorer eller aksjonærfellesskap. Foredraget vil ta utgangspunkt i praktiske eksempler og diskutere fordeler, variasjoner og fallgruver ved bruk av aksjeklasser. I tillegg vil foredraget gi en oversikt over de regulatoriske begrensninger som finnes for bruk av aksjeklasser i aksjeselskaper. Erlend Eriksen Gjein utga boken "Aksjeklasser: Adgangen til å regulere aksjeeiers rettigheter og forpliktelser i aksjeklasser" i 2020 basert på hans doktorgradsavhandling med samme tittel, og kombinasjonen av Gjeins arbeid med doktorgraden og Jarbøs praktiske erfaring med vedtekter og aksjonæravtaler vil sikre både en akademisk og praktisk tilnærming til materien.

Advokat, Andreas Jarbø,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

Advokat, Erlend Eriksen Gjein,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

11:00 Pause
11:15 Bruk av aksjeklasser i norske aksjeselskaper- foredraget fortsetter
12:00 Lunsj
13:00 Felles sending
13:15 Ansvarsgjennombrudd i aksjeselskaper

Både lovgiver og domstoler anerkjenner at vi har en lære om ansvarsgjennombrudd i norsk aksjeselskapsrett. Læren innebærer at aksjeeier i særlige tilfeller kan bli ansvarlig for selskapets forpliktelser, til tross for ansvarsbegrensningen nedfelt i aksjeloven § 2-1. I foredraget behandles kriterier for at ansvarsgjennombrudd skal kunne finne sted og typetilfeller hvor dette er særlig aktuelt, eksempelvis i konsernforhold. Det vil også bli vurdert hvor praktiske reglene er i norsk rett i dag, særlig i lys av erstatningsreglene i aksjeloven § 17-1.

Professor, Margrethe Buskerud Christoffersen,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

14:00 Pause
14:15 Ansvarsgjennombrudd i aksjeselskaper- foredraget fortsetter
15:00 Pause
15:15 Når er en disposisjon på selskapets vegne i "selskapets interesse"?

Særlig etter de seneste endringene i aksjelovene § 3-8 og 8-10 presser følgende spørsmål seg frem: hva er egentlig temaet for styrets vurderingen av om en disposisjon på selskapets vegne er i "selskapets interesse", og når kan et styremedlem erklære at en disposisjon er i "selskapets interesse"? Klare svar på disse spørsmålene kan være avgjørende for styremedlemmers vilje til å treffe beslutninger på selskapets vegne generelt, og særlig ved vurdering av disposisjoner etter §§ 8-10 og 3-8 og samtykke til erverv av aksjer etter § 4-15. Innholdet i "selskapets interesse" kan også være avgjørende for skillet mellom utdelinger fra selskapet, og selskapets alminnelige forretningsmessige disposisjoner. For oss advokater er forståelsen av "selskapets interesse" en forutsetning for å gi entydige og praktiske råd til selskaper og styremedlemmer.

Blant temaene som behandles er:

·       Kan det oppstilles en alminnelig og entydig definisjon av begrepet "selskapets interesse"?

·       Fastleggingen av hva som konkret er i det enkelte selskapets interesse.

·       Grunnlag for og innhold i styrets erklæring om "selskapets interesse" etter § 3-8 og 8-10.

·       Intensiteten i domstolskontrollen av styrets vurdering av "selskapets interesse".

Advokat, Hedvig Bugge Reiersen,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

16:00 Pause
16:15 Når er en disposisjon på selskapets vegne i "selskapets interesse"? - foredraget fortsetter
17:00 Felles avslutning