Program

torsdag 27. mai.

9:00 Felles åpning
9:15 From "in person" to "virtual" negotiation - how to manage the shift

The COVID-19 pandemic forced many negotiations that might ordinarily have occurred in-person into "virtual" space -- through use of video, text, email, and phone. The shift from "in person" to "virtual" negotiation has many implications for negotiators. Drawing on the latest research, this lecture will first provide a brief overview of "negotiation fundamentals" and then offer specific advice and tips for how to manage the challenges and opportunities that arise when negotiating virtually.

Clinical Professor of Law, Robert C. Bordone,
Harvard Law School

10:00 Pause
10:15 Uskyldspresumsjonens praktiske betydning i straffesaker

Bare de siste årene har Høyesterett avsagt en lang rekke avgjørelser der uskyldspresumsjonen har hatt avgjørende betydning for resultatet. Prinsippet i Grunnloven § 96 og EMK. artikkel 6 om at enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven, er blitt en sentral prosessuell garanti.

Her er noen eksempler:

  • Opplesning av politiforklaringer
  • Forholdet mellom straff og erstatning
  • Krav til domsgrunner i tingrett og lagmannsrett
  • Prosessuelle krav til politiets etterforskning
  • Betydning av handlinger som ikke omfattes av tiltalen
  • Bevisførsel om vandel og henlagte saker
Advokat, Halvard Helle,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

11:00 Pause
11:15 Foredraget fortsetter
12:00 Lunsj
13:00 Felles sending
13:15 EMD og artikkel 8, Saber saken. Hvilken avklaring gir den, virkning for taushetsplikten for advokater, og hva er rettstilstanden knyttet til kommunikasjonskontroll

Hvilke krav stiller EMK om fremgangsmåten i bevissikringssaker, hvem skal sortere beslag, innhold og taushetsbelagt informasjon, og hvordan skal det sorteres? Hva er rettstilstanden knyttet til kommunikasjonskontroll og advokaters taushetsplikkt og hvilke endringer er gjort?

Advokat, John Christian Elden,
Elden Advokatfirma AS, Oslo

14:00 Pause
14:15 Oppdatering på rettsprakis, strafferett og straffeprosess

Magnus Matningsdal oppdater oss på sentrale dommer fra 2020 og frem til mai 2021.

Høyesterettsdommer, Magnus A Matningsdal,
Norges Høyesterett

15:00 Pause
15:15 Foredraget fortsetter
16:00 Pause
16:15 Foredraget fortsetter
17:00 Felles avslutning