Program

mandag 29. nov.

9:00 Velkomstkaffe og registering - gjør deg ev klar for livestream
9:30 Nytt og nyttig for advokater Høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund,
Norges Høyesterett

Advokat Ståle Kihle,
Advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co DA, Oslo

12:15 Lunsj
13:00 En god prosess - advokatenes ansvar med sivile saker

Et hovedformål med tvisteloven erå legge opp til mer aktiv sakstyring fra rettens side. Dette innebærer at advokatene skal medvirke til en effektiv og målrettet saksavvikling i samarbeid med dommeren. Lagdommer Per Racin Fosmark i Borgarting lagmannsrett setter standarden for en god prosess i avvikling av sivile saker, og gir praktiske tips.

 • Prosessfullmektigens rolle i tingretten og lagmannsretten
 • Advokatetikk
 • Folkerettens betydning i sivilprosessen - særlig EMK artikkel 6 nr. 1, Luganokonvensjonen og EØS-avtalem
 • Aktiv sakstyring - samhandling mellom dommer og advokat
 • Planmøte
 • Bevistilgang/fremleggelsesplikt ( edisjonsplikt vedr. skriftlige bevis)
 • Bevissikring utenfor rettssak, inklusive særregelen om uskifte
 • Klienten - før hovedforhandling
 • Sluttinnlegget og fremdriftsplan
 • Enkelte prosessuelle forhold
 • Særskilt om ankeforhandlingen
 • Disposisjoner og hjelpedokumenter
 • Saksfremstilling (innledningsforedraget)
 • Avsluttende innlegg (prosedyre)
 • Litt om saksomkostninger (sakskostnader)
Lagdommer Per Racin Fosmark,
Borgarting lagmannsrett

13:45 Pause
14:00 Foredrag
14:45 Pause
15:00 Foreldretvister og barnevernets rolle

 • samvær
 • institusjonsopphold
 • prosess/sakskostnader
Advokat Silja Eriksen,
Advokatfirmaet Eriksen AS, Tromsø

15:45 Pause
16:00 EØS rett i praksis Advokat Elisabeth Haugsdal,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

16:45 Kursslutt første kursdag

tirsdag 30. nov.