Advokatkurset

Juristenes Utdanningssenter har over 25-års erfaring med å utdanne fullmektiger, og tilbyr fire kurs hvert semester. Advokatkurset er obligatorisk for alle som skal ha advokatbevilling. 

Justisdepartementet har gitt JUS i oppdrag å gjennomføre advokatkurset.

«Praktisk og pedagogisk tilnærming til sentrale og viktige tema for advokatfullmektiger. Svært fornøyd med del 1 av advokatkurset. Alle forelesningene og temaene er praktisk fremlagt som lett kan overføres til arbeidshverdagen som fullmektig. Anbefales på det sterkeste.»

Tidligere deltaker på Advokatkurset

Gjennomføring av Advokatkurset våren 2022

Onsdag 3.november kl.10.00, legges advokatkursene for våren 2022 ut på vår nettside for påmelding.

JUS setter opp tre fysiske advokatkurs i Oslo våren 2022, samt ett digitalt advokatkurs. Her er oversikten over kursdatoer:

Advokatkurs 1 - Oslo
1. samling: onsdag 19. januar – fredag 21. januar
2. samling: onsdag 2. mars – fredag 4. mars

Advokatkurs 2 - Oslo
1. samling: onsdag 2. februar – fredag 4. februar
2. samling: onsdag 9. mars – fredag 11. mars

Advokatkurs 3 – Heldigitalt
1. samling: onsdag 9. februar – fredag 11. februar
2. samling: onsdag 16. mars – fredag 18. mars

Advokatkurs 4 – Oslo
1. samling: onsdag 16. februar – fredag 18. februar
2. samling: onsdag 23. mars – fredag 25. mars


Advokatkursene som går høsten 2021 er fulltegnet. Hvis du er påmeldt finner du programmet på Min JUS.

Hva lærer du?

Utdanningen gir deg den kunnskapen du trenger for å vite hvordan du skal yte forsvarlig bistand, slik at dine klienter ikke lider rettstap. Mange av temaene belyser sentrale emner og problemstillinger knyttet til dette. Overordnet kan disse deles inn i tre:

 • Kjennskap og bevissthet til de etiske retningslinjer for advokatvirksomhet
 • Kjennskap til økonomiske og praktiske sider ved advokatvirksomhet
 • Rutiner og fremgangsmåter under rettergang og andre arbeidsområder

Slik er kurset lagt opp

Kurset strekker seg over ett semester og består av to obligatoriske samlinger, og en selvstudiedel. 

Før samling 1: Du får tilsendt to e-kurs som skal tas før oppstart av samling 1. Ett e-kurs er knyttet til temaet «Formelle sider ved advokatvirksomhet/advokatansvaret» og ett er knyttet til antihvitvaskingsreglene og advokatvirksomhet. Disse to e-kursene er obligatoriske og skal tas før første samling.

Pensumboken – «Konflikt, mekling og rettsmekling» 2. utgave Universitetsforlaget, skal også være lest.

Samling 1: Første del av kurset består av forelesninger med gruppearbeid knyttet til enkelttemaer samt praktisk øvelse i mekling.

Mellom samlingene: Du vil få tilsendt e-kursene: Innføring i advokatetikk og Advokatregnskap. Disse skal tas før oppstart av andre samling. Alle e-kursene er obligatoriske og vil inneholde kontrollspørsmål som må besvares og bestås for å få dem godkjent.

Du får også sakene som skal brukes i prosedyreøvelsene og meklingssaken tilsendt etter første samling.

Samling 2: Andre del av kurset består av forelesninger og praktiske prosedyreøvelser.

Advokatkursets fagutvalg

JUS har et eget fagutvalg for advokatkurset som består av:

 • Advokat Sigurd Knudtzon, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
 • Advokat Alf Johan Knag, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
 • Dommerfullmektig Gunhild Sletmoen, Justis- og beredskapsdepartementet

Følgende temaer behandles på kurset

 • Drift av advokatvirksomhet, herunder forholdet til klienten
 • Saksforberedelse i sivile saker
 • Utforming av stevning og tilsvar
 • Etiske regler
 • Avhør av parter og vitner
 • Prosedyreteknikk 
 • Advokatregnskapet
 • Prosedyreteknikk
 • Forholdet til forvaltningen
 • Forholdet til politi/straffeprosess – forsvarerrollen/bistandsadvokatrollen
 • Prosedyreøvelser, sivilsak, straffesak og meklingsøvelse

 

Prosedyreøvelser og meklingssak

Straffesaken er tredelt:

 • Innledningsforedrag og avhør av tiltalte og vitner 
 • Avhør av vitner
 • Prosedyre 

Deltakere som ikke har disse oppgavene får utdelt ulike roller som siktede og vitner.

Sivilsaken er tredelt:

 • Innledningsforedrag
 • Avhør av parter og vitner 
 • Prosedyre 

Deltakere som ikke har disse oppgavene har ulike roller som parter og vitner.
Deltakerens roller blir avklart på 2. samling. Alle skal forberede seg på samtlige juridiske oppgaver. Dette gjelder både på saksøker- og saksøkt siden, og påtale- og forsvarer siden i straffesaken.

Meklingssaken
Rollene til meklingssaken tildeles i forkant av selve øvelsen. Den krever en gjennomgang av sakens faktum, herunder partsforholdet, de juridiske tvistepunkter og hva som anføres av partene.

Hjemmeoppgaven

Den skriftlige oppgaven blir utlevert digitalt samtidig for alle; på siste kursets siste kursdag (Advokatkurs 4). 

Oppgaven er som regel todelt. Den ene delen er «praktisk rettet», hvor du skal beskrive hvordan klientens interesser ivaretas. Du må her vise til ulike dokumenter og eventuelle prosesskrift du finner nødvendig for å fremme en anke. Den andre delen er mer teoretisk. Her kan det eksempelvis kreves at du gir en kortfattet redegjørelse for reglene om forsvarerens og siktedes rett til innsyn i dokumentene i en straffesak.

Innlevering og sensur
Hjemmeoppgaven skal besvares innen 10 virkedager. Oppgaven skal leveres elektronisk, etter en egen mal. Sensur for høstens kurs vil foreligge i slutten av februar og sendes per post. Det gis enten bestått eller ikke bestått. 

Det er pliktig oppmøte til alle forelesninger, mekling- og prosedyreøvelser (digital registrering). Dersom du ikke møter opp får du ikke godkjent Advokatkurset. Dette praktiseres svært strengt. Kun fravær begrunnet med legeattest godtas.

Klageadgang 

Dersom oppgaven ikke bestås kan du klage inn avgjørelsen til et eget klageorgan. 
Du har mulighet til å avlegge eksamen på nytt neste semester, mot et gebyr på kr 500,-.

Før du melder deg på Advokatkurset

De fleste som deltar på Advokatkurset anbefales av arbeidsgiveren sin å melde seg inn i Advokatforeningen. Det er en stor fordel for registreringen på Advokatkurset, at dette eventuelle medlemskapet er i orden før påmelding. Blant annet vil du automatisk få fylt opp «timekontoen» for etterutdanning med 16 timer. Medlemskapet for advokatfullmektiger er gratis første kalenderår. Blir man medlem etter at Advokatkurset har startet, må man selv melde inn medlemsnummeret til JUS for at timene skal kunne overføres.

Les mer om medlemskap hos Advokatforeningen her

Kontaktpersoner